Slide thumbnail

Voor Kinderen in Ghana

Slide background
Slide background
Slide background

ABRAHAM'S HOUSE

Slide background
Slide background
Slide background

Anbi 2014

Algemene gegevens:

Naam ANBI:                      Go4GhanaKids
Ook bekend als:               Go4GhanaKids Nederland
Telefoonnummer:          0528279778
K.v.K.:                               01123671
RSIN / Fiscaal nummer:  818828328
Website adres:                   www.Go4GhanaKids.nl
E-mail:                            info@Go4GhanaKids.nl

Adres:                                    Dotterbloem 19
Postcode:                              7909 HG
Plaats:                                   Hoogeveen

Bestuurssamenstelling:

Willem de Lange, voorzitter
Ria de Lange, secretaresse
Elsbeth Scholing, penningmeester

vacature voor algemeen bestuurslid

Doelstelling:

Artikel 2 van de statuten
1. De stichting heeft ten doel:

  •  het op kleinschalige basis hulp verlenen aan wees-, straat- en zwerfkinderen in Ghana en in de directe leefwereld van deze kinderen projecten financieren en materiële steun bieden die moeten leiden tot verbetering van opvang en zorg voor deze kinderen zoals het onderwijs, de gezondheidszorg, de landbouw en de drinkwatervoorziening;
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Beleidsplan:

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • het initiëren, organiseren en uitvoeren van activiteiten die als doel hebben het inzamelen van gelden en middelen;
  • de inzet van vrijwilligers die op christelijke grondslag in werkgroepen deelnemen aan de onder a. genoemde activiteiten.

Beloningsbeleid

Alle bestuursleden en vrijwilligers zijn onbezoldigd.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:

zie het menu acties op website

financiële verantwoording

zie het menu informatie jaarverslagen op website